Rozstrzygnięto konkurs FZP na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych

Laureatem II edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Zbigniew Cholewa, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 11 grudnia br. Innowacyjne praktyki

Finaliści, wybrani przez Kapitułę Konkursu zaprezentowali innowacyjne praktyki, które wdrożyli w swoich urzędach:

  • Zbigniew Cholewa, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, „Zmiana w komunikacji urzędowej poprzez zastosowanie zasad prostego języka w dokumentach urzędowych”

W ramach dobrej praktyki wprowadzono zmiany w korespondencji kierowanej do podatników i instytucji poprzez uproszczenie języka, przejrzystą formę pism, tak aby pisma były jasne, konkretne i zrozumiałe. Upowszechnienie wśród pracowników idei pisania do klienta informacji w prosty i w przystępny sposób nie obniżając merytorycznego poziomu komunikacji. Poprawa wizerunku urzędu i relacji z klientami.

  • Jacek Kowalczyk, Małopolski Urząd Wojewódzki,  „Czy można w rok zlikwidować wieloletnie zaległości stanowiące 25% zaległości w kraju? – czyli innowacje Wojewody Małopolskiego w zadaniu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych”

Celem realizowanej „dobrej praktyki” był skuteczny system wywiązywania się państwa z zobowiązań ustawowych – szybka wypłata świadczeń zaległych i bieżących. Odbudowanie dobrego wizerunku polskiej administracji.
Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń – zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa . Umożliwienie klientom zwrotu nienależnie pobranych świadczeń bez konieczności oczekiwania na decyzję.

  • Jakub Mielczarek, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, „Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam”

„Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam” jest pierwszym tego typu i tej skali projektem szkoleniowym w Polsce realizowanym przez samorządowców dla samorządowców, przy czym projektem całkowicie nieodpłatnym dla uczestników szkoleń. Niezmiernie istotne jest, że trenerzy angażowali się w projekt dobrowolnie, z własnej inicjatywy i chęci dzielenia się wiedzą; nie były to osoby wyznaczane przez przełożonych. Łódzkie Service Jam opiera się na idei design thinking i rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb wszystkich interesariuszy oraz zaangażowaniu ich w budowanie tożsamości regionalnej i dumy lokalnej, przejawiającej się we wspólnym dążeniu do rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
Upowszechnianie kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą, promowanie współpracy nie tylko na najwyższych szczeblach władz samorządowych, lecz również na poziomie pracowników merytorycznych, zajmujących się daną problematyką, pozwala na wypracowanie wspólnych rozwiązań i jednolite podejście do określonych zagadnień. W tym aspekcie projekt stanowił swoistą platformę wymiany i transferu wiedzy wśród pracowników samorządowych.

  • Jagoda Płatek, Ewa Orkwiszewska, Justyna Wanat, Joanna Fajfer, Małgorzata Korczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala, „Certyfikat z ZUS – nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczony dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy”

Wdrożenie nowego sposobu podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczonego dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, było pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez ZUS, w którym do projektowania i testowania rozwiązań informatycznych włączeni zostali odbiorcy usługi czyli lekarze. Dodatkowo odrębną grupą interesariuszy, którzy również byli istotni dla projektu byli producenci aplikacji gabinetowych i oni również zostali włączeni w projekt. W projekcie kierowano się głosem klienta i podjęto zaawansowany i otwarty dialog z interesariuszami. Uwzględniono różnorodność rozwiązań organizacyjnych uczestników procesu – interesariuszy projektu. Interesariuszy otoczono opieką poprzez wskazanie dedykowanych doradców / opiekunów. Komunikowano o zaletach oraz o efektach projektu na każdym jego etapie.

 

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w miniwarsztatach: Kultura produktu w urzędzie czy kultura efektywności?

Konkurs FZP

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs promuje liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług  publicznych.