Konkurs FZP rozstrzygnięty!

Laureatem I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Jakub Dzik, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 5 grudnia br. 

„Bez wątpienia Forum powinno stać się kluczowym ośrodkiem wspierania centrum rządowego w reformowaniu administracji publicznej.” – napisał Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do finalistów konkursu i uczestników konferencji. Jak podkreślił, innowacje w sektorze publicznym powinny służyć poprawie jakości życia obywateli.

„Innowacyjność obejmuje pokonywanie barier, przełamywanie stereotypów i skostniałych struktur, zmianę mentalności oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym.” – dodał Wicepremier. Wśród czynników, które mają największy wpływ na innowacje w sektorze publicznym wymienił:

 • likwidację barier biurokratycznych,
 • korzystanie z potencjału i zaangażowania obywateli,
 • budowę otwartego, opartego na zaufaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 • promowanie „kultury innowacji”,
 • współpracę ze wszystkimi uczestnikami życia publicznego.

Innowacyjne praktyki

Finaliści, wybrani przez Kapitułę Konkursu zaprezentowali innowacyjne praktyki, które wdrożyli w swoich urzędach:

 • Jakub Dzik, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Nowe usługi GIS w bezpieczeństwie
  Nowatorstwo rozwiązania polega na stworzeniu jedynego i jednolitego narzędzia systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego procesy analityczne, decyzyjne i koordynacyjne w systemie bezpieczeństwa województwa podkarpackiego.Przykładem jest wykonanie analizy sieciowej czasów dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego pozwalającej na optymalizację ich dotarcia do miejsca zdarzenia. Rozwiązanie zaimplementowane zostało w systemie powiadamiania ratunkowego w zakresie obsługi zdarzeń na podkarpackim odcinku autostrady A4.
 • Anna Gręda, Urząd Skarbowy Pabianice, Propagowanie elektronicznych rozliczeń poza urzędem
  W ramach dobrej praktyki zrealizowano szereg działań edukacyjnych w zakresie e-Deklaracji. Projekt zakładał dotarcie do osób „wykluczonych” elektronicznie m.in. osób starszych, niemających dostępu do internetu lub niewykorzystujących komputera do załatwiania spraw urzędowych. Upowszechniano ideę składania e-deklaracji wśród młodzieży wkraczającej w dorosłość.
 • Katarzyna Nowak, Małopolski Urząd Wojewódzki, Wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  System Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) wyróżnia się wśród innych tego typu rejestrów tym, iż spaja wszystkie sprawy z zakresu cudzoziemców (zezwolenia pobytowe, zezwolenia na pracę, zaproszenia cudzoziemców). ERS wersja II (ERS II) został zaprojektowany jako nowoczesne narzędzie informatyczne, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracowników realizujących zadania związane z pobytem i pracą obywateli państw trzecich. Jeden rejestr do wszystkich spraw z zakresu cudzoziemców pozwala natychmiast ustalić komórkę i pracownika realizującego sprawę, umożliwia także kontrolę nad terminowością, ułatwia kwestie sprawozdawcze oraz analityczne. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny, istnieje możliwość wdrożenia systemu w innych instytucjach. Projekt ERS II uzyskał dofinansowanie z Funduszu Azylu Migracji i Integracji i jest obecnie wdrażany w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w miniwarsztatach Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?

Konkurs FZP

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs promuje liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług  publicznych.

Galeria zdjęć

Wideo